Příklady provedení

Na podnět obyvatelky MČ Brno – Královo Pole byl proveden audit bezpečnosti veřejných prostranství na úseku mezi poliklinikou na Palackého třídě a ulicí Mánesova. Cílem auditu byla identifikace rizikových prvků v uspořádání prostoru a navržení úprav a zároveň pilotní ověření nástroje v domácích podmínkách.

Auditu předcházela předběžná prohlídka lokality spojená s dotazováním kolemjdoucích, které potvrdilo, že daná lokalita je skutečně problematická. Na základě předběžné prohlídky byl vytvořen záznamový formulář. Příprava samotného auditu probíhala prostřednictvím sociálních sítí; vznikla pětičlenná skupina auditorů – tří uživatelek lokality a dvou výzkumných pracovníků z týmu CDV

BA: Příklady provedení 01

Jde o asfaltový chodník (s možností pojíždění automobilem), tvořící důležitou pěší spojku tramvajové zastávky Tylova se zástavbou mezi ulicemi Palackého a Purkyňova (obytný soubor, vysokoškolské koleje, základní škola, dvě školky, sportovní zázemí). Za dne jde o velmi frekventované místo, ojedinělí chodci se však tudy musí pohybovat i v nočních hodinách.

Přestože je chodník situován uprostřed zástavby, nejbližší obytné domy jsou mimo doslech a budova bývalé polikliniky je po skončení ordinačních hodin a po zavírací době zdejších obchodů (lékárna, květinářství, optika) opuštěná a prostor je tak prakticky bez sociální kontroly. Proto je žádoucí klást důraz na takové prostorové uspořádání, které by zajistilo chodcům vyšší míru subjektivní i objektivní bezpečnosti. Současný stav však vzbuzuje v uživatelích pocit ohrožení, jak vyplynulo z podnětu obyvatelky Králova Pole, která posléze figurovala jako jedna z auditorek. Tento pocit není nepodložený; při předběžném průzkumu se jedna z kolemjdoucích svěřila, že zde již zažila pronásledování.

Dopravní bezpečnost

Chodník ústí na přechod pro chodce přes málo frekventovanou dvoupruhovou ulici Mánesovu. Ze strany od polikliniky je rozhled relativně dobrý, ze strany od sídliště je zejména rozhled doprava zakryt parkujícími vozidly, což nutí chodce věnovat přecházení nadstandardní pozornost. Vodorovné značení je již značně zašlé, v případě nehody může být právní situace účastníků sporná. Vstup na přechod je z obou stran bezbariérový, chybí však vodicí prvky pro nevidomé a výškové rozlišení cca 2 cm mezi chodníkem a vozovkou, hranice obojího je následkem toho nejasná.

Při výjezdu z přilehlé slepé ulice mají řidiči výhled doleva částečně zakrytý kontejnerem na šatstvo; riziko jsou nuceni kompenzovat velmi pomalou jízdou, resp. pomalým najížděním „na výhled“.

Obrázek 1. Vybledlá barva na přechodu pro chodce, rozhled omezen zaparkovanými vozidly

BA: Příklady provedení 02
BA: Příklady provedení 03

Viditelnost a rozhled

Špatná přehlednost je hlavním rizikovým faktorem lokality. Chodník od ulice Mánesova k budově polikliniky vede mezi hustými keři bez odstupu od kraje komunikace, které v době auditu značně převyšovaly lidskou postavu. Nejsou však natolik neprostupné, aby se v nich případný agresor nemohl skrýt. Potenciální skrýší jsou i kontejnery ze strany ulice Mánesovy.

Obrázek 2. Pohled na posuzovanou komunikaci před setměním

BA: Příklady provedení 04

Obrázek 3. Keře převyšují lidskou postavu, spolu s nevhodně orientovaným osvětlením vytvářejí temná místa

BA: Příklady provedení 05
BA: Příklady provedení 06

Obrázek 4. Skrýš v keřích

BA: Příklady provedení 07
BA: Příklady provedení 08

Osvětlení

Chodník prakticky osvětlen není. Pouliční lampy jsou orientovány do přilehlých ulic, jediná lampa orientovaná k chodníku svítí shora do stromu a keřů a výsledkem je ostrý kontrast světla a stínu, pod určitým úhlem i oslnění. Obličeje kolemjdoucích nelze rozeznat. Ve večerních a nočních hodinách je zcela neosvětlena také budova bývalé polikliniky, včetně průchodu.

Naopak prostor před poliklinikou na Palackého třídě je osvětlen silně a světla jsou skrze průchod pod budovou vidět, takže při chůzi ve směru k poliklinice tato vzdálená světla chodci do jisté míry zastiňují pohled na bezprostřední okolí.

Obrázek 5. Ostrý kontrast světla a stínu, část komunikace je ve tmě

BA: Příklady provedení 09

Obrázek 6. Výrazná světla v povzdálí odvádějí zrak od bezprostředního okolí, které je ve tmě

BA: Příklady provedení 10

Údržba a čistota

Kromě ojedinělých papírů a respirátorů u kontejnerů na odpad byla lokalita v době auditu relativně čistá. O nedostatku kontroly v daném úseku však vypovídají četné výtvory sprejerů jak na kontejnerech v Mánesově ulici, tak zejména v průchodu budovou polikliniky a na její zadní straně.

Povrchu chodníku je místy zvlněný a tvoří mělké prohlubně, což může být problematické při rychlé chůzi na vyšších podpatcích (ztížený případný únik před agresorem).

Obrázek 7. Okolí kontejnerů

BA: Příklady provedení 11

Shrnutí hlavních rizik v uspořádání prostoru

Během akce byla za použití kontrolního listu identifikována tato hlavní rizika, resp. okolnosti zhoršující bezpečnost:

  • Keře těsně lemující cestu značně přerůstají výšku člověka a snižují tak přehlednost celého úseku. Porost je hustý, nikoliv však neprostupný, takže vytváří snadnou možnost úkrytu, stejně jako kontejnery na tříděný odpad umístěné na jednom konci.
  • Úsek prakticky není osvětlen. Pouliční lampy jsou orientovány na přilehlé komunikace; jediná s orientací směrem k pěší cestě svítí do stromového a keřového porostu, vytváří tak ostrý kontrast světla a stínu, chodec je spíše oslněn. Osvětlený není ani průchod pod budovou bývalé polikliniky, světla z hlavní komunikace na druhé straně budovy jsou tak opět zdrojem oslnění a zastírají chodci přehled po bezprostředním okolí.
  • Dojem nedostatečné sociální kontroly posilují výtvory sprejerů na budově polikliniky i na kontejnerech z opačné strany.
  • Barva na přechodu pro chodce, do kterého pěší komunikace vyúsťuje, je vybledlá a oprýskaná (což vzbuzuje pochybnosti, zda přechod ještě vůbec legislativně existuje a v případě nehody hrozí právní spor), rozhled z jedné strany je zakrytý parkujícími vozidly.

Možnosti řešení

Nezbytným opatřením, které odstraní značnou část rizik, je trvale udržovat keře pouze v takové výšce, aby bylo pro normálně vzrostlou osobu nemožné se v nich ukrýt a zároveň aby nezakrývaly výhled na chodník z okolních domů a komunikací. Podle možností lze doporučit i další zásahy, které by dále napomohly kultivaci místa, zlepšení bezpečnosti a odstranění dojmu nekontrolovatelnosti:

  • Optimalizace osvětlení (ideálně zřídit dvě nebo tři nové dvojice osvětlovacích sloupů umístěných těsně vedle cesty, osvětlit též průchod poliklinikou)
  • Odstranění graffiti, vyčištění omítek
  • Úprava povrchu chodníku
  • Úprava přechodu pro chodce přes ulici Mánesovu podle moderních zásad zklidňování dopravy (zřídit vysazené chodníkové plochy pro zajištění dobrého rozhledu chodce za linii parkujících vozidel) a kompletní obnova vodorovného značení.

Kontakt
tel: +420 541 641 711
e-mail: cdv@cdv.cz
Líšeňská 33a, 636 00 Brno
Stránky
Důležité odkazy

Copyright © 2022
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.