Plošné zklidňování dopravy

Proč realizovat plošné zklidňování dopravy?

Rozhodujícím argumentem pro plošné omezování rychlosti na obslužných komunikacích je zvýšení bezpečnosti provozu (nesrovnatelně lepší možnost odvrácení kritické situace při rychlosti 30 km/h ve srovnání s rychlostí 50 km), ale i zmírnění hlučnosti a emisí škodlivin, skromnější dimenzování komunikací ve prospěch společenské funkce ulic a zmírnění atraktivity pro tranzit (který často hledá improvizované zkratky).

Obyvatelé zklidňování většinou vítají; v obytných čtvrtích jsou to „naše“ ulice, v rámci sousedských vztahů jde o bezpečnost „našich“ dětí. Není zde významná tranzitní doprava a provoz není tak anonymní. Zklidnění dopravy velmi prospívá kvalitě prostředí a bydlení, což se může projevit i v ekonomickém vyjádření hodnoty nemovitostí.

Můžeme se opřít i o zásadu formulovanou na základě švédské „vize nula“: tam, kde se automobily často setkávají se zranitelnými účastníky provozu, by rychlost neměla být vyšší než 30 km/h (Jonsson, T.: A Study of 30 km/h zone-design in Stockholm, ICTCT workshop 1998).

Jak realizovat plošné zklidňování dopravy?

Plošné zklidňování dopravy zahrnující pozemní komunikace na území celého sídelního útvaru se dobře uplatňuje v obcích a městech všech velikostí. Jde o velice efektivní nástroj snížení rychlosti a zlepšení parametrů životního prostředí i bezpečnosti.

Plošné zklidňování dopravy se v rozvinutých státech EU již od 90. let minulého století považuje za standardní postup zklidňování, který je vyjádřen přísnou diferenciací komunikací a rychlostního režimu na nich.

Základem realizace konceptu plošného zklidňování dopravy v konkrétní obci či městě je pečlivé rozdělení místních komunikací dle jejich převažující funkce. V zásadě se v sídelních útvarech rozlišují dvě hlavní skupiny komunikací:

  • hlavní místní komunikace (základní síť) s dovolenou rychlostí 50 km/h (s případnými omezeními v citlivých úsecích, např. centrech či v okolí škol)
  • obslužné komunikace (obslužná síť) s dovolenou rychlostí 30 km/h (dle charakteru i méně).

Pro úspěch plošného zklidňování je nutný nejen kvalitní technický koncept (správné funkční zařazení komunikací již ve fázi městského generelu), ale i promyšlená forma propagace, aby veřejnost jeho veliké výhody pochopila a přijala. Jízdní rychlosti je pak možné udržovat na přijatelné úrovni i bez složitých a nákladných stavebních opatření (základní formou zklidnění je přednost zprava).

Jaké jsou formy plošného zklidnění dopravy?

Dominantní formou plošného zklidňování jsou zóny Tempo 30 (tvoří např. 70 % délky komunikací Berlína či 75 % délky komunikací Vídně), menší část dopravně nevýznamných obslužných komunikací bývá upravena i do podoby obytných zón, specifickou formou jsou pěší zóny. Poměrně novým, ale atraktivním a stále populárnějším řešením jsou sdílené prostory.

Kontakt
tel: +420 541 641 711
e-mail: cdv@cdv.cz
Líšeňská 33a, 636 00 Brno
Stránky
Důležité odkazy

Copyright © 2022
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.