Provedení auditu

Kdo a proč iniciuje bezpečnostní audit

Bezpečnostní audit může iniciovat a dokonce i koordinovat (má-li organizační předpoklady) v zásadě kdokoliv, kdo vnímá nedostatky v okolí svého bydliště, pracoviště nebo školy a chce učinit kroky k nápravě. Typicky jde o aktivitu existujícího občanského sdružení, ale auditu se může ujmout například i škola nebo vedení podniku, které má starost o bezpečnost svých zaměstnanců při cestě do práce; k auditu může přistoupit i samotná obec či městská část nebo policie.

Jestliže se jedná o aktivitu jedinců nebo občanského sdružení či jiné organizace, je vhodné, aby o svém záměru informovali místní správu i samosprávu a co nejvíce je do akce zapojili; jen tak mohou být zjištění a opatření plynoucí z auditu integrována do plánů rozvoje a investic.

Je užitečné, je-li o akci podrobně informována také policie, především v případech, kdy je plánován audit lokality vysoce rizikové z hlediska kriminality.

Impulsem k provedení auditu mohou být výsledky dotazníkového šetření nebo pocitových map, ze kterých vyplývá, že se v určité oblasti lidé necítí z různých důvodů bezpečně. Může jít i o lokalitu, která je obecně známá jako problémová, nebo o novou zástavbu pro preventivní identifikaci a odstranění rizik, např. nově vzniklé obytné soubory, občanské vybavení nebo infrastruktura.

Vymezení lokality

Prvním krokem k provedení auditu by mělo být rozhodnutí, jak rozsáhlé území potřebujeme pokrýt a která hlediska budeme brát v úvahu. Můžeme provést například úplný audit jediné ulice, parku, nádraží nebo jiného areálu, nebo auditovat celou čtvrť pouze s ohledem na vybrané faktory (např. osvětlení, orientaci), nebo provést i kompletní audit většího území. Předmětem auditu může být i jediná budova.

Podle toho teprve můžeme rozplánovat další kroky, především kolik pracovních skupin bude potřeba, kdo by měli být jejich účastníci, jak bude vypadat záznamový formulář, kolik času a kterou denní dobu akci věnovat, i jakým způsobem a pro jaké publikum budou prezentovány výsledky auditu.

Délka a denní doba auditu

Na jeden audit je potřeba minimálně dvou hodin, podle velikosti a typu území a množství faktorů, které při auditu zohledňujeme, však může trvat i čtyři hodiny. Tato doba zahrnuje úvodní poradu, samotný průzkum lokality a následnou diskusi o hlavních zjištěních a návrh opatření. Podle územního a tematického rozsahu auditu tedy rozplánujeme počet pracovních skupin tak, aby každá zvládla akci v tomto časovém rozmezí.

Bezpečnostní audit je zpravidla prováděn po setmění, což umožňuje posoudit například dostatečnost osvětlení. Zároveň jde často o nejrizikovější dobu z hlediska závažnější kriminality (přepadení, znásilnění). Záleží však na účelu auditu; jestliže jde především o posouzení bezpečnosti dětí na cestě do školy nebo osamělých chodců při dopolední výpravě ke zdravotnímu středisku, dobu auditu přizpůsobíme.

Neméně důležitá je roční doba. Na místě, které se v zimním období zdá být přehledné, může vegetace v jarním a letním období vytvářet skrýše a temná zákoutí i omezovat rozhled při přecházení komunikace. Naopak terén snadno schůdný v létě může v jiném ročním období klouzat nebo být plný kaluží, což zejména v dámské obuvi znesnadňuje běžný pohyb i případný rychlý únik.

Kdo by měl tvořit pracovní skupinu

Zvyklosti, co se týče velikosti a složení pracovní skupiny, jsou různé a záleží i na tom, jakou oblast auditujeme a která kritéria nás zajímají. Většina zdrojů doporučuje skupinu do osmi osob – tak, aby byla zajištěna dostatečná diverzita úhlů pohledu a názorů, ale zároveň ještě byla možná aktivní diskuse všech.

Optimální je, když se auditu účastní zástupce (zástupci) rozhodovacích orgánů, který má možnost opatření navržená v rámci auditu uvést do praxe. Největší a nejdůležitější součástí skupiny jsou zástupci místních občanů a dalších uživatelů auditované oblasti.

Skupina by měla být maximálně různorodá, důležité je zapojení seniorů, ale i mladých lidí; pokud je to v daném případě relevantní, i dětí. Obecně je dobré mít k dispozici stanovisko zranitelnějších občanů (např. lidé se sníženou schopností pohybu a orientace, děti, staří lidé, ale i například ti, kdo pracují na směny a pohybují se v dané oblasti v nočních nebo časně ranních hodinách), protože jsou k rizikům vnímavější; a jestliže je prostor bezpečný pro nejzranitelnější, je bezpečný pro všechny. Vždy je zásadou, že minimálně polovinu auditorů by měly tvořit ženy.

Účast odborníků není vždy pravidlem, ale lze ji doporučit, zvláště když je součástí auditu i posouzení dopravní bezpečnosti. Dopravní inženýr, urbanista, architekt, případně psycholog mohou být nápomocni v průběhu auditu a zejména při následné formulaci opatření. Je však třeba zdůraznit, že bezpečnostní audit není záležitostí profesionálů a jejich úloha by skutečně neměla být dominantní.

Průběh auditu

Samotný audit má být zahájen krátkou úvodní poradou, kde jsou zopakována pravidla, trasa auditu, zodpovězeny případné otázky.

Během auditu prochází pracovní skupina danou lokalitu a zaznamenává rizikové faktory do předem připraveného záznamového formuláře. Formulář je upravený podle cíle průzkumu, nejčastěji zohledňuje hlavní faktory, které ovlivňují pocit bezpečnosti: přiměřenost osvětlení, snadnost orientace (plánky, směrovky, označení ulic a domů), překážky ve výhledu, přítomnost uzavřených míst bez únikové cesty, chybějící nebo nedostatečná infrastruktura pro chodce, zanedbanost apod. (příklady formulářů v samostatné záložce). Měly by být zodpovězeny základní otázky týkající se lokality: jakému účelu a komu by měla sloužit a jakým způsobem a kým je užívána ve skutečnosti; jestliže není využívána zamýšleným způsobem, které prvky v uspořádání prostoru tomu brání?

Koordinátor by měl z bezpečnostních důvodů dohlédnout, aby pracovní skupina držela pohromadě, dále povzbuzovat komentáře a diskusi. Je třeba si veškeré poznatky okamžitě zaznamenávat (písemně nebo na diktafon), fotografovat, případně se může pořizovat i videozáznam. Postřehy auditorů lze obohatit i o názory kolemjdoucích, jestliže jsou ochotni ke krátkému rozhovoru o svých dojmech, zkušenostech a obavách.

Po dokončení průzkumu v terénu by měla následovat závěrečná diskuse, při které účastníci auditu utřídí své poznatky, stanoví hlavní bezpečnostní problémy a navrhnou doporučení. Právě zde může napomoci přítomnost odborníků, kteří poradí, v jakých mezích je možné se pohybovat, aby doporučení byla realizovatelná, a který orgán je odpovědný za jednotlivé kroky.

Zpracování a publikování výsledků

Důležitou součástí auditu je písemná zpráva o jeho průběhu, zjištěních a závěrech, která by měla být zpracována co nejdříve a předána vedení obce a případným dalším odpovědným subjektům. Ke zprávě by měly být přiloženy i kopie záznamových formulářů, fotografie, pokud možno i mapka s vyznačenými problematickými body.

S výsledky auditu by měla být v maximální míře seznámena i veřejnost, které se uspořádání lokality dotýká. Proto je vhodné publikovat výsledky v místním zpravodaji, na internetových stránkách obce nebo občanského sdružení, které audit iniciovalo, na stránkách školy apod.

Jak dál?

Jestliže se podaří prosadit a realizovat navržené změny v uspořádání prostoru, dalším krokem by měla být jejich evaluace. Její kritéria jsou různá podle typu lokality, můžeme například sledovat data jako je míra výskytu trestných činů, přestupků a vandalismu nebo množství lidí využívajících veřejný prostor, ale také provést průzkum zjišťující spokojenost a obavy uživatelů. V dlouhodobější perspektivě může být projevem úspěšně provedených změn i růst tržní hodnoty nemovitostí v lokalitě.

Kontakt
tel: +420 541 641 711
e-mail: cdv@cdv.cz
Líšeňská 33a, 636 00 Brno
Stránky
Důležité odkazy

Copyright © 2022
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.