Zóny 30

Organizace provozu formou zón 30, ideálně komplexně na území celého města či obce, přináší řadu výhod, zejména bezpečnostních, při poměrně nízkých nákladech a technicky jednoduchém provedení. Na rozdíl od obytných zón či sdílených prostorů se nepožaduje náročná rekonstrukce komunikací, členění ulic na vozovku a chodník může zůstat zachováno.

Zóny 30 (často nazývané Tempo 30) představují ve většině evropských zemí absolutně převažující dopravní režim na síti obslužných místních komunikací (v ČR jde ve smyslu ČSN 73 6110 o funkční třídu „C“) a postupně se rozšiřují i na vybrané úseky hlavních místních komunikací. Například v Německu jejich rychlý rozvoj začal již v roce 1983, ve Švýcarsku jsou legislativně zakotveny od roku 1989, ve Velké Británii od roku 1990 (20 mph zones) a v Nizozemí pokrývají polovinu všech komunikací. V posledních letech k tomuto opatření pozvolna přistupují i některá města v České republice.

Zóny 30 jsou charakterizovány

  • vymezením oblasti, nejčastěji obytné čtvrti, kde se stanoví omezení rychlosti formou zóny na 30 km/h (na všech vstupech do oblasti se umístí dopravní značka č. IZ 8 „Zóna s dopravním omezením“ dle vyhlášky č.294/2015 Sb.),
  • předností zprava na všech křižovatkách (odstranění značek upravujících přednost), což snižuje rychlost a stimuluje pozornost řidičů,
  • podstatně vyšší bezpečností provozu; vběhne-li dítě na vzdálenost 14 m před automobil, jedoucí rychlostí 30 km/h, pak řidič stihne zastavit, při rychlosti 50 km/h nestačí ani začít brzdit,
  • možností užít skromnější šířky jízdních pruhů ve prospěch ploch pro chodce a obyvatele,
  • podstatným zlepšením podmínek pro cyklisty, aniž by bylo nutné budovat samostatné stezky či pruhy (malý rozdíl rychlosti mezi cyklisty a motorovou dopravou usnadňuje soužití),
  • snadnou možností vést cyklisty v protisměru jednosměrných komunikací,
  • zhodnocením okolí, zlepšením životního standardu a často též zhodnocením nemovitostí,
  • pokud možno žádným vodorovným dopravním značením, které by zdůrazňovalo dopravní (tranzitní) funkci; nežádoucí jsou zejména všechny typy podélných čar, ale i přechody pro chodce (díky nižší rychlosti a případným stavebním prvkům má být přecházení usnadněno všude a podporovány sousedské vztahy).

Doplňující stavební opatření jsou vítána a mohou podpořit účinnost zklidnění (střídavé parkování, vysazené chodníkové a zelené plochy, zvýšené plochy křižovatek a míst pro přecházení, miniokružní křižovatky, zpomalovací prahy, apod.), nejsou však nezbytná. Základním a nejdůležitějším opatřením je přednost zprava a správný „marketing“.

Reálný úspěch zón 30 v praxi je velmi závislý na stavu veřejného mínění, pochopení podstaty fungování a výhod zón 30 ze strany občanů. Bez adekvátního vysvětlení lze očekávat odmítavé postoje, naproti tomu například názorná ukázka propastného rozdílu možnosti odvrácení kolizní situace při rychlosti 30 km/h ve srovnání s rychlostí 50 km/h může být velmi sugestivní a přesvědčivá, zejména jde-li o ochranu dětí.

Tempo 30 - Plošné zklidňování dopravy 00


V zahraničí se propagace Tempo 30 standardně děje formou kampaní ze strany radnice. Lze uvést příklad Hamburku, který počínaje rokem 1983 do roku 2011 zavedl 600 zón Tempo 30 bez stavebních opatření, pouze na bázi přednosti zprava a cílené práce s veřejností. Přesto se podařilo eliminovat rychlostní špičky (jednotlivá vozidla jedoucí velmi rychle) a dosáhnout snížení četnosti vážných dopravních nehod o 20 %.

Příklady realizací

Tempo 30 - Plošné zklidňování dopravy 01
Tempo 30 - Plošné zklidňování dopravy 02
Tempo 30 - Plošné zklidňování dopravy 03
Tempo 30 - Plošné zklidňování dopravy 04
Tempo 30 - Plošné zklidňování dopravy 05
Tempo 30 - Plošné zklidňování dopravy 06
Tempo 30 - Plošné zklidňování dopravy 07
Tempo 30 - Plošné zklidňování dopravy 08
Tempo 30 - Plošné zklidňování dopravy 09
Tempo 30 - Plošné zklidňování dopravy 10
Tempo 30 - Plošné zklidňování dopravy 11
Tempo 30 - Plošné zklidňování dopravy 12

Brno-Židenice: V ČR vzácný příklad, kdy celá rozsáhlá městská čtvrť je koncepčně správně pojata jako zóna 30, s výjimkou velkého městského okruhu a sběrných komunikací s tramvajovou dopravou. V poměrně nadstandardní míře jsou užívány i doplňkové zklidňující stavební prvky, zejména zvýšené plochy křižovatek a některých vjezdů do zóny, které zároveň usnadňují pohyb pěších. Základem zklidnění je ovšem všeobecná přednost zprava s výjimkou několika ulic, kde je vedena linková autobusová doprava.


Tempo 30 - Plošné zklidňování dopravy 13
Tempo 30 - Plošné zklidňování dopravy 14

Brno-Medlánky: Funkční příklad zóny 30 zahrnující obytný soubor tzv. ovocného sídliště z 60. let. Dopravní režim formou zóny 30 je zde velmi vhodný a adekvátní. Zatím ovšem chybí zřetelnější práce s veřejností ze strany radnice a pokrytí celého území obce zónou 30, na části obslužných komunikací zatím zklidnění chybí. Vhodná by byla též doplňková stavební opatření, zejména tzv. brány do zón formou zvýšených ploch pro lepší pochopení změny dopravního režimu řidičem. Pojetí komunikací je celkově morálně zastaralé a pro chodce a obyvatele málo přátelské – extrémně široké vozovky, úzké chodníky.


Tempo 30 - Plošné zklidňování dopravy 15
Tempo 30 - Plošné zklidňování dopravy 16
Tempo 30 - Plošné zklidňování dopravy 17
Tempo 30 - Plošné zklidňování dopravy 18

Leidschendam, Nizozemí: Vzácný příklad luxusního stavebního provedení zóny 30 v novém obytném souboru převážně nízkopodlažní zástavby. Moderní podoba komunikací zde vznikla jako součást projektu obytného souboru – režim zóny 30 byl definován od počátku, stejně jako snaha o atraktivní provedení ploch, což zvyšuje kvalitu prostředí a bydlení.


Tempo 30 - Plošné zklidňování dopravy 19
Tempo 30 - Plošné zklidňování dopravy 20
Tempo 30 - Plošné zklidňování dopravy 21
Tempo 30 - Plošné zklidňování dopravy 22
Tempo 30 - Plošné zklidňování dopravy 23
Tempo 30 - Plošné zklidňování dopravy 24

Vídeň: V současnosti je téměř celé území města v režimu zóny 30, s výjimkou hlavních místních (sběrných) komunikací. V naprosté většině se jedná o stávající obslužné komunikace bez větších stavebních úprav. Velmi častý je jednosměrný provoz (ve snaze získat plochy pro parkování), cyklistům je však téměř vždy umožněn provoz v obou směrech. Jde o formu preference udržitelné dopravy.


Tempo 30 - Plošné zklidňování dopravy 25
Tempo 30 - Plošné zklidňování dopravy 26
Tempo 30 - Plošné zklidňování dopravy 27
Tempo 30 - Plošné zklidňování dopravy 28

Berlín: V celém městě je systematicky uplatňován princip plošného zklidňování dopravy. Mimo hlavní místní komunikace je absolutně převažujícím dopravním režimem Zóna 30. Základem zklidnění je standardně přednost zprava, ovšem na řadě ulic se setkáváme i s doprovodnými stavebními opatřeními. Velmi časté a oblíbené jsou tzv. zpomalovací polštáře, které nezahrnují celou šíři vozovky a nezhoršují proto komfort pro cyklisty při zachování účinku na automobily.


Tempo 30 - Plošné zklidňování dopravy 29
Tempo 30 - Plošné zklidňování dopravy 30

Berlin-Moabit: Jde o jedno z průkopnických řešení zklidňování dopravy ze začátku 80. let. Byly zde poprvé experimentálně užity zpomalovací polštáře formou dvoudílných zvýšených ploch z hrubé přírodní dlažby. Řešení ze začátku vzbuzovalo velké emoce, ovšem je dodnes dobře funkční a populární. Samotný stavební prvek je nazýván „Berliner Kissen“ (berlínský polštář). V ulicích, kde je vedena linková autobusová doprava, je výjimečně upuštěno od pravidla přednosti zprava a přednost upravena dopravním značením ve prospěch ulice s autobusem.


Tempo 30 - Plošné zklidňování dopravy 31
Tempo 30 - Plošné zklidňování dopravy 32

Oranienburg: V tomto braniborském městě ležícím nedaleko severně od Berlína je zóna 30 standardně užita v téměř všech ulicích mimo hlavní místní (sběrné) komunikace a průtahy. Nacházíme zde i pěkné stavební detaily, např. efektně řešené brány na vstupu do zóny, účinně upozorňující řidiče na změnu dopravního režimu a vylučující vjezd vysokou rychlostí.


Tempo 30 - Plošné zklidňování dopravy 33
Tempo 30 - Plošné zklidňování dopravy 34
Tempo 30 - Plošné zklidňování dopravy 35
Tempo 30 - Plošné zklidňování dopravy 36

Bensberg a Refrath: Tyto satelity na předměstí Kolína nad Rýnem nabízejí zajímavý příklad systematického užití zón 30 (mimo průtahy) s jednoduchými stavebními prvky, převážně vysazenými zelenými plochami či střídavým parkováním. V bohatších vilových čtvrtích se setkáme i s pozoruhodnými až uměleckými úpravami zeleně na okružních křižovatkách a ostrůvcích.


Tempo 30 - Plošné zklidňování dopravy 37
Tempo 30 - Plošné zklidňování dopravy 38
Tempo 30 - Plošné zklidňování dopravy 39
Tempo 30 - Plošné zklidňování dopravy 40

Rybitví: Vzácný a v ČR jedinečný příklad řešení zóny 30, která zahrnuje prakticky celou obec. Zóna vznikla jako součást komplexní rekonstrukce místních komunikací, kdy pro zvýšení kvality veřejného prostoru projektant užil barevnou betonovou dlažbu s periodicky opakovanými ozdobnými čtverci. Výsledkem jsou velmi atraktivní „barevné“ ulice podporující lokální atmosféru. Tranzitní doprava zde není, je vedena samostatně okrajem obce.


Tempo 30 - Plošné zklidňování dopravy 41
Tempo 30 - Plošné zklidňování dopravy 42
Tempo 30 - Plošné zklidňování dopravy 43
Tempo 30 - Plošné zklidňování dopravy 44

Bisamberg, Rakousko: Poměrně vzácný příklad užití zóny 30 na průtahu zemské silnice obcí. Motivací úpravy byly poměrně stísněné podmínky zástavby, které neumožňují zřídit šířkově plnohodnotné chodníky, vozovky a parkovací stání. Proto bylo zvoleno řešení v jedné výškové úrovni, kdy funkce jednotlivých ploch (jízda, chůze, parkování) jsou pouze naznačeny podélnými odvodňovacími prvky a druhem materiálu. Jejich funkce se tak mohou částečně navzájem překrývat a suplovat. Atraktivní dlažba s ozdobnými ornamenty zvyšuje atraktivitu prostředí, podporuje nízkou rychlost a přispívá k tomu, že přes významnou tranzitní funkci (více než 5000 vozidel za den) je motorová doprava pociťována jako snesitelnější. Lze zde nalézt i další atraktivní doplňky, např. zelený ostrůvek s miniaturním vinohradem.


Tempo 30 - Plošné zklidňování dopravy 45

„Brána do zóny“ formou zvýšené plochy z atraktivní barevné dlažby. Zóna 30 ovšem standardně zachovává členění prostoru na vozovku a chodník a místa pro chodce tedy automaticky nepřibývá (což je patrné i zde). Obyvatelé a chodci ovšem těží hlavně z toho, že automobilová doprava se odehrává pomaleji, čímž je snesitelnější a podstatně bezpečnější (pohyb a přecházení jsou snazší).

Tempo 30 - Plošné zklidňování dopravy 46

Zklidněnou atmosféru ulice a volbu přiměřené rychlosti podporují i dynamické prvky. Zde je jeden ze zpomalovacích polštářů.

Tempo 30 - Plošné zklidňování dopravy 47

Detail zpomalovacího polštáře; netradičně je kromě vlastního polštáře užita barevná dlažba i na nezvýšených okrajích vozovky, což přispívá k estetice provedení. Zřejmé je též provedení odvodnění klasickými vpustěmi (správně orientovanými „napříč“ tak, aby nehrozilo zapadnutí cyklisty).

Tempo 30 - Plošné zklidňování dopravy 48

Zvýšená plocha křižovatky uprostřed zóny. Atraktivní provedení z barevné dlažby koresponduje s provedením zpomalovacích polštářů, tj. zklidňující prvky jsou v jednom stylu.

Tempo 30 - Plošné zklidňování dopravy 49

Zvýšená plocha křižovatky, průjezd vozidla. Sklon ramp 1:8 umožňuje průjezd rychlostí do cca 20 km/h, což odpovídá situaci, kdy řidič musí tak jako tak zpomalit za účelem dávání přednosti zprava (byť zde jen v jednom směru jízdy).

Tempo 30 - Plošné zklidňování dopravy 50

„Brána do zóny“ z opačné strany (od Kauflandu) provedena stejně – formou zvýšené plochy. Na pozadí je zřejmá dříve komentovaná zvýšená plocha křižovatky. Cyklisté jsou ovšem poněkud nelogicky vedeni v přidruženém prostoru, k čemuž v zóně 30 není důvod (malý provoz a nízká rychlost dávají dobré podmínky pro společný provoz).

Tempo 30 - Plošné zklidňování dopravy 51

Zbytečná stezka pro cyklisty jde na úkor chodců. Přitom vozovka (s malou rychlostí a slabým provozem) je po většinu času prázdná a cyklistům nabízí pohodlnější podmínky.

Tempo 30 - Plošné zklidňování dopravy 52

Zbytečná stezka pro cyklisty jde na úkor chodců. Přitom vozovka (s malou rychlostí a slabým provozem) je po většinu času prázdná a cyklistům nabízí pohodlnější podmínky.

Tempo 30 - Plošné zklidňování dopravy 53

Zvolené nesystematické vedení cyklistické dopravy vede k chaotickému provozu, hlavně při vyhýbání pěším.


Kuřim, Bezručova čtvrť: Vcelku zdařilá zóna 30 na obslužných komunikacích v sídlišti Bezručova čtvrť. Začátek zóny je definován na vstupu do ulice Na Zahrádkách (páteřní komunikace tohoto obytného souboru) a kombinován se zvýšenou plochou, tvořící bránu do oblasti. Řidič je tak na změnu dopravního režimu nezpochybnitelně upozorněn. V průběhu zóny je užito několik dynamických prvků – zpomalovací polštáře a zvýšená plocha křižovatky. Určitou „vadou na kráse“ je ovšem vedení cyklistů formou samostatné stezky, zatímco zóna 30 v principu předpokládá společné vedení na vozovce. Řešení tak jde poněkud na úkor chodců.


Tempo 30 - Plošné zklidňování dopravy 54

Vstup do rekonstruované ulice Bratrské od ulice Beranka. Vjezd motorových vozidel je v zájmu zklidnění omezen na místní obyvatele a dopravní obsluhu. Nemotorová vozidla, tj. v praxi hlavně cyklisté, mohou ulici užívat neomezeně a v obou směrech jízdy.

Tempo 30 - Plošné zklidňování dopravy 55

Vstup ze strany ulice Beranka v nadhledu. Je zřejmé řešení sjezdů pomocí hlavových obrub a též napojení chodníku do sousední ulice tak, aby byl respektován požadavek strojního čištění a snadné deponie sněhu.

Tempo 30 - Plošné zklidňování dopravy 56

Celkové uspořádání – užití estetické přírodní dlažby na chodnících i parkovacím pruhu, volba přiměřené šířky vozovky tak, aby byl dostatek místa pro chodník, řešení sjezdů pomocí hlavových obrub. Je jen škoda, že do parkovacího pruhu nebyla zakomponována zelená plocha se stromem, dobrý dojem by byl ještě lepší.

Tempo 30 - Plošné zklidňování dopravy 57

Chodník je veden ve stejné výškové úrovni a komfortní šíři v celé trase ulice Bratrské (díky zakulaceným hlavovým obrubám odpadá jinak běžná „pendlující obruba“). Řešení je tak pohodlné, estetické i výhodné pro strojní údržbu. Vlevo patrná návaznost na parkoviště (taktéž s plochou z přírodní dlažby).

Tempo 30 - Plošné zklidňování dopravy 58

Detail hlavové zakulacené obruby. Dle slov projektanta (Ing. Petr Novotný) jde o „moderní návrat k historicky prověřenému funkčnímu prvku“.

Tempo 30 - Plošné zklidňování dopravy 59

Detail hlavové zakulacené obruby. Dle slov projektanta (Ing. Petr Novotný) jde o „moderní návrat k historicky prověřenému funkčnímu prvku“.

Tempo 30 - Plošné zklidňování dopravy 60

Pohled ke konci zóny k ulici Nádražní; i zde vyniká kvalita provedení chodníku a jeho jednotné provedení. Ukončení režimu Zóny 30 ovšem není právě logické – vhodnější by bylo její pokračování až k vyústění ulice Bratrské na průtah silnice II/357 (Nádražní).

Tempo 30 - Plošné zklidňování dopravy 61

Detailní zpracování chodníkového přejezdu do slepého ramene ulice Bratrské na břehu řeky Bystřice. Rampa zvýrazněna tvarovými kostkami bílé barvy, vodicí linie pro nevidomé provedena profilovou dlažbou.


Bystřice nad Pernštejnem, ulice Bratrská: Rekonstrukce obslužné komunikace Bratrské (s adekvátním režimem Zóna 30) překvapí precizním řemeslným zpracováním i užitím inovativních prvků, hlavně nárožních (tzv. hlavových) obrub. Ty vytvářejí sjezdy do objektů v rámci bezpečnostního odstupu, čímž je zachována stálá výška pochozí plochy chodníků, vodicí účinek obruby i vysoký komfort pro pěší uživatele. Jde o obrovský kontrast s dnes jinak „sériově vyráběným“ řešením s podélně snižovanou obrubou, kde chodník stále stoupá a klesá a často tak připomíná spíše velblouda či „housenkovou dráhu“. Vyzdvihnout lze i velký podíl hodnotných materiálů, hlavně žulové dlažby (veškeré chodníky i parkovací místa). Přírodní materiály jsou obecně lépe vnímány, což navozuje příjemnou vizuální atmosféru a kladné emoce.


Tempo 30 - Plošné zklidňování dopravy 62

Vstup do zóny od ulice Strojírenské; ulice vychází jako jedno z ramen okružní křižovatky, která slouží zároveň jako „brána“ do zóny vylučující vjezd vysokou rychlostí. Vedení cyklistů pomocí tzv. piktogramového koridoru sice působí na pohled „uspořádaně“, v zóně 30 je však toto značení spíše zbytné (nízká rychlost navozuje dobré podmínky pro společný provoz bez dalších opatření).

Tempo 30 - Plošné zklidňování dopravy 63

Celková koncepce řešení (pohled směr centrum) – zachováno členění vozovka/ chodník, vpravo parkovací pruh periodicky přerušovaný vysazenými zelenými plochami se stromy a mobiliářem. Parkovací pruh i chodníky z přírodního materiálu, výrazně prezentovaná uliční zeleň, odpadkové koše, lavičky. Obrat vozidel je zajištěn omezením délky parkování na 2 hodiny (v pracovní dny 7-17 hodin).

Tempo 30 - Plošné zklidňování dopravy 64

Ocenit lze široké chodníky z hodnotného materiálu, což podtrhuje význam ulice coby důležité pěší trasy spojující nádraží a centrum. Provedení chodníků též respektuje projekční zásadu, aby prostory mimo vozovku byly dostatečně široké (nemá-li být ulice degradována na pouhou dráhu pro motorovou dopravu). Pobytovou funkci zvýrazňuje i mobiliář.

Tempo 30 - Plošné zklidňování dopravy 65

Parkovací pruh je z přírodní dlažby a oddělení od vozovky provedeno zapuštěnou žulovou obrubou. Vodicí proužek tvořen dvojřádkem kamenných kostek (detail působící velmi esteticky). Pruh je periodicky přerušován vysazenými plochami se stromy (úprava účinně vymezuje parkovací stání a nabízí výsadbu zeleně).

Tempo 30 - Plošné zklidňování dopravy 66

Pohled z vozovky směr centrum; je škoda, že v ČR zatím není oficiálně definována sdílená zóna (v jedné výškové úrovni bez obrub). Tento režim by se sem velmi hodil a podstatně usnadňoval příčné pěší vztahy. Též návaznost na pokračující pěší zónu směrem k náměstí Republiky by byla elegantnější ze sdílené zóny, než ze zóny 30.

Tempo 30 - Plošné zklidňován�í dopravy 67

Pohled směr nádraží, začátek úseku od hranice pěší zóny blíže centru (křižovatka Husova). Je zřejmé pojetí místa pro přecházení u pošty (dlažba jiného barevného odstínu), provedení autobusových zastávek. V této části je z přírodní dlažby i vozovka (vyšší kvalita prostředí, lepší vizuální návaznost na sousedící pěší zónu).

Tempo 30 - Plošné zklidňování dopravy 68

Místo pro přecházení u pošty z pohledu chodce; řidič je na fakt přecházení upozorněn odlišnou barvou a strukturou povrchu. Řešení je nápadité a v praxi funguje i bez vyznačeného přechodu (což dobře koresponduje i s ideou Zóny 30, kde je vodorovné značení obecně považováno za nežádoucí). Pečlivě je řešena i návaznost na chodník (mj. hlavové obruby).

Tempo 30 - Plošné zklidňování dopravy 69

Sjezdy do objektů jsou provedeny pomocí nárožních hlavových obrub ze světlé žuly. Toto řešení působí čistě, esteticky a je zároveň komfortní, neb zachovává stejnou výškovou úroveň chodníku v celé trase. Cena je sice v porovnání s betonovou obrubou vyšší, ale dojem řešení je nesrovnatelný a životnost prakticky neomezená.

Tempo 30 - Plošné zklidňování dopravy 70

Budoucí podoba navazující pěší zóny mezi křižovatkou s ulicí Husovou a náměstím Republiky (vizualizace firmy Grimm Architekti). Rekonstrukce byla již zahájena v září 2021, předpoklad dokončení léto 2022. Přinese zásadní zhodnocení prostoru ve prospěch pěších a jeho přeměnu v atraktivní obchodní bulvár lákající k pobytu a společenskému setkávání. Na část výhradně pro pěší se počítá s velkoformátovou kamennou dlažbou. Pás uprostřed, kde bude probíhat i provoz zásobovacích vozidel, bude proveden z drobné žulové kostky.
Zdroj: iDnes.cz

Tempo 30 - Plošné zklidňování dopravy 71

Probíhající rekonstrukce úseku Nádražní mezi křižovatkou Husova a náměstím Republiky na moderní pěší zónu (říjen 2021).

Tempo 30 - Plošné zklidňování dopravy 72

Původní podoba úseku mezi Husovou a náměstím (stav květen 2021, tj. dnes již historie) – sice formálně pěší zóna, ale reálně asfaltová vozovka s úzkými chodníky. Řešení společensky neatraktivní a morálně dávno zastaralé


Žďár nad Sázavou, ulice Nádražní: Zajímavý příklad revitalizovaného úseku ulice Nádražní (obslužné komunikace blízko centra) mezi ulicemi Strojírenská (okružní křižovatka) a Husova (křižovatka u pošty). Tento úsek je součástí klíčového pěšího propojení nádraží a náměstí Republiky, které je aktuálně rekonstruováno. Kompletní dokončení modernizace a zklidnění celého „pěšího tahu“ je dle informací města předpokládáno do roku 2027. Aktuálně (podzim 2021) ovšem již probíhá revitalizace navazujícího důležitého úseku pěší zóny směrem k náměstí.

Principiálně je zachováno členění na vozovku a chodník, byť šířka vozovky redukována ve prospěch rozšíření přidruženého prostoru (kde převažuje bydlení, obchody, restaurace, pošta a menší budova banky). Dopravní režim je upraven jako Zóna 30. Je trochu škoda, že zatím není v ČR oficiálně definován režim sdílené zóny, která by se sem výborně hodila (provoz vozidel není silný a odstraněním výškových změn vozovka/chodník by komfort pro pěší i estetika provedení vynikly ještě více). Zvolený koncept už tak nelze považovat za nadčasový.

Parkování je řešeno formou podélných pruhů z přírodní dlažby, vysazené plochy se stromy, pečlivé zpracování stavebních detailů. Režim parkování je částečně regulován (v pracovních dnech mezi 7. a 17.hodinou doba stání omezena na 2 hodiny – parkovací kotouč). Vizuálně to vypadá, že parkování není přetíženo a režim funguje. Tj. kdo sem během dne potřebuje přijet a zaparkovat (banka, pošta, nákupy), ten přijede a zaparkuje.

Na vozovce lze trochu postrádat zklidňovací prvky zdůrazňující fakt zóny 30. Velmi elegantně by se zde vyjímaly tzv. berlínské polštáře z přírodní dlažby (účinné a vizuálně pěkné opatření, které neomezuje autobusy ani cyklisty a lze jej poměrně snadno stavebně realizovat i dodatečně). Naopak značení tzv. piktogramového koridoru pro cyklisty je v zóně 30 sporné (nízká rychlost vytváří podmínky pro společný provoz bez dalších úprav).

Lze ovšem velice chválit vysokou úroveň zpracování, pojetí detailů i kvalitu užitých materiálů (patrný „rukopis“ pečlivého projektanta Ing. Petra Novotného). Veškerá dlažba je přírodní, včetně obrub (pouze vozovka zůstává živičná). Progresivně je pojato i řešení sjezdů do objektů pomocí nárožních (hlavových) zakulacených obrub. Výsledkem je lepší vodicí a ochranná funkce obruby, zachování jedné výškové úrovně chodníku i hodnotnější celkový dojem ulice.


Tempo 30 - Plošné zklidňování dopravy 73

Celkové pojetí zóny, pohled od náměstí ke kostelu a poště. Je zřejmý kontrast provedení vozovky a přidruženého prostoru. Vozovka pojata jako příliš široká a navozující „asfaltovou“ atmosféru, která zklidnění příliš nesvědčí (což nedokážou kompenzovat ani nevýrazné zpomalovací polštáře z betonové dlažby). Naproti tomu přidružený prostor vlevo je vcelku zdařilý (přírodní dlažba, zeleň, mobiliář).

Tempo 30 - Plošné zklidňování dopravy 74

Pohled od kostela (pošty) k náměstí; i zde opticky dominují rozsáhlé zpevněné plochy a ani do bloku kolmých parkovacích stání není vložena žádná zeleň či mobiliář. Následkem výrazných podélných linií též přetrvává pocit někdejší „hlavní silnice“. Přitom by se např. nabízelo, vpravo zřídit několik podélných stání oddělených zelenými ostrůvky či plochy dekomponovat materiály jiných barev nebo struktury.

Tempo 30 - Plošné zklidňování dopravy 75

Málo zřetelný předěl mezi zklidněnou oblastí (Zóna 30) a průtahem II/383. Křižovatka sice vykazuje snahu o kolmé připojení zóny pomocí vysazené zelené plochy, chybí však výrazné opatření na vjezdu do zóny (tzv. brána). První zpomalovací polštář je poměrně daleko od křižovatky (ve funkci brány se neuplatní). Efektivní by byla např. kombinace zúžení se zvýšenou plochou. Tím by vyniknul jak začátek zóny, tak i hranice křižovatky.

Tempo 30 - Plošné zklidňování dopravy 76

Málo zřetelný předěl mezi zklidněnou oblastí (Zóna 30) a průtahem II/383. Křižovatka sice vykazuje snahu o kolmé připojení zóny pomocí vysazené zelené plochy, chybí však výrazné opatření na vjezdu do zóny (tzv. brána). První zpomalovací polštář je poměrně daleko od křižovatky (ve funkci brány se neuplatní). Efektivní by byla např. kombinace zúžení se zvýšenou plochou. Tím by vyniknul jak začátek zóny, tak i hranice křižovatky.

Tempo 30 - Plošné zklidňování dopravy 77

Pěkně zpracovaný přidružený prostor nabízí komfortně široký chodník z přírodní dlažby, novou stromovou alej i dostatek laviček a odpadkových košů. V blízkosti náměstí je od vozovky oddělen širokým zeleným pásem (který se blíže kostelu bohužel dosti zužuje)

Tempo 30 - Plošné zklidňování dopravy 78

Celkový pohled na přidružený prostor (z kostelních schodů), alej a mobiliář. Pobytovou hodnotu zvyšuje i pás soukromé zeleně před domy, zapadající do celkového konceptu


Zóna 30 zklidňuje citlivý úsek v centru obce mezi náměstím, obecním úřadem, kostelem a poštou. Úsek dříve sloužil i jako průtah, ovšem tranzitní doprava je dnes přesměrována na souběžnou komunikaci dále od zástavby a snaha o zklidněný dopravní režim je logickým vyústěním. Je jen škoda, že v zásadě dobrá myšlenka trpí řadou koncepčních nedodělků, zejména zbytečně velkým rozsahem vozovkových ploch, nepříliš zdařilým uspořádáním parkování a celkově „betonovým“ dojmem.


Kontakt
tel: +420 541 641 711
e-mail: cdv@cdv.cz
Líšeňská 33a, 636 00 Brno
Stránky
Důležité odkazy

Copyright © 2022
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.